.nostalgia :or: naustalgia.

.?. remember when you were  younger .?.
.
  [}):({] .
.=):(.o.):(=.
. [}):({] .

.?. nostalgia :or: naustalgia .?.